Club Natació Santa Perpètua

L'assemblea general és l'òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva. Integren l'assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

La junta directiva és l'òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

 

 

 

 

 

 

 

Els membres actuals de la Junta Directiva són:

 

 

Presidència: Sr. Raul Franco

 

Vicepresidència: Sr. Antonio López

 

Tresoreria: Sr. Jaume Domenech

 

Secretaria: Sra. Mariangeles Vadillo

 

Direcció esportiva: MSc. Francisco Gómez

 

Actes socials: Sr. Jordi Casiano

 

Actes socials: Sr. Victor Torrente

 

Actes socials: Sra. Verónica Gómez

 

Actes socials: Sr. Ruben Vallejo