Órgans de Govern
Inici Órgans de Govern
Òrgans de Govern

L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

Junta Directiva

La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

Els membres actuals de la Junta Directiva són:

Raul Franco

President

Antonio López

Vice-president

Mari Ángeles Vadillo

Secretaria i Actes Socials

Jaume Domenech

Tresoreria

Francisco Gómez

Direcció Esportiva

Victor Torrente

Àrea Comunicació i Xarxes Socials

Verónica Gómez

Vocal

Jordi Casiano

Vocal

Alberto Rocha

Secretaria i Actes Socials

Emilio J Rodríguez

Disseny Web

Cristina Escribano

Publicitat i Gestió de Patrocini

Laura Corbo

Publicitat i Gestió de Patrocini