Òrgans de Govern
Inici ElClub Òrgans de Govern
Assemblea General

L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

Junta Directiva

La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

Membres actuals de la Junta Directiva

Raul Franco

President

Antonio López

Vice-president

Mari Ángeles Vadillo

Secretaria i Actes Socials

Jaume Domenech

Tresoreria

Francisco Gómez

Direcció Esportiva

Víctor Torrente

Àrea Comunicació i Xarxes Socials

Verónica Gómez

Vocal

Jordi Casiano

Comunicació Ajuntament i Secció Aletes

Alberto Rocha

Secretaria i Actes Socials

Emilio J Rodríguez

Disseny i gestió Web

Cristina Escribano

Publicitat i Patrocini

Laura Corbo

Publicitat i Patrocini